top of page

Małżeństwo 

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza”

Św. Paweł mówi:„Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół […]. Wielka jest ta tajemnica – mówię to, patrząc na Chrystusa i Kościół” (Ef 5, 25, 32).

Związek małżeński, który bardzo ściśle jednoczy mężczyznę i kobietę, aby żyć i kochać, został ustanowiony i zaopatrzony przez Stwórcę w swoje własne prawa. Związek ten ze swej natury służy dobru małżonków oraz narodzinom i wychowaniu dzieci; takiej więzi ochrzczonych Pan Chrystus nadał szlachetność sakramentu.

Sakrament małżeństwa jest znakiem jedności Chrystusa i Kościoła. Daje małżonkom łaskę wzajemnego miłowania się tą miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół; dlatego łaska sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na wzajemnej zgodzie małżonków, to znaczy na postanowieniu całkowitego oddania się sobie nawzajem, aby żyć w jedności wiernej i owocnej miłości.

Ponieważ małżeństwo legitymizuje życie małżonków jako instytucja publiczna w Kościele, wypada, aby było ono zawierane podczas publicznej celebracji liturgicznej w obecności kapłana (lub innego świadka upoważnionego przez Kościół), świadków małżeństwa i zgromadzonych wiernych.

Jedność, nierozerwalność i otwartość na potomstwo są istotnymi elementami małżeństwa. Poligamia jest niezgodna z jednością małżeńską; rozwód rozdziela to, co Bóg złączył; odmowa bycia płodnym odbiera z życia małżonków „najcenniejszy dar małżeństwa” – dziecko.

Ponowne zjednoczenie rozwiedzionych za życia legalnego małżonka jest sprzeczne, jak nauczał Chrystus, z Bożym planem i prawem. Osoby takie nie są odłączone od Kościoła, ale nie mogą przyjmować Komunii eucharystycznej. Mogą prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

Rodzina chrześcijańska jest miejscem, w którym dzieci po raz pierwszy uczą się wiary. Dlatego też ognisko rodzinne słusznie nazywane jest „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Osoby chcące zawrzeć związek małżeński w naszej parafii muszą uzgodnić datę i godzinę ślubu co najmniej 5 miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę zawarcia małżeństwa można ustalić dzwoniąc do kancelarii pod numer telefonu: +370 612 92 231 lub przychodząc do zakrystiij w dni powszednie od 17:00 do 19:30. 

Jakich dokumentów potrzebujecie?

  • Akt chrztu (odpis wydany przez kościół, w którym zostałeś ochrzczony).

  • Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią, jeśli nie jesteś naszym parafianem (zezwolenie wydaje proboszcz parafii ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania).

  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

 

Jeżeli jeden z narzeczonych należy do innej wspólnoty wyznaniowej należy poinformować o tym księdza przy uzgadnianiu daty i godziny zawarcia małżeństwa.

Jeżeli któryś z narzeczonych nie przyjął Eucharystii i/lub Sakramentu Bierzmowania, należy poinformować o tym księdza podczas uzgadniania daty i godziny zawarcia małżeństwa.

Jeżeli jeden z narzeczonych jest obywatelem innego państwa, należy poinformować o tym księdza przy uzgadnianiu daty i godziny zawarcia małżeństwa.

Narzeczeni po zebraniu niezbędnych dokumentów proszeni są o wypełnienie ankiety przedmałżeńskiej. Można to zrobić w zakrystii  w dni powszednie od godz. 17:00. do 19:30  

Wypełniając formularz potrzebujesz:

  • posiadać wszystkie powyższe dokumenty;

  • znać miejsce i datę udzielenia sakramentu bierzmowania;

  • znać imiona, nazwiska i adresy świadków małżeństwa;

  • mieć przy sobie dokument tożsamości.

Przy wypełnianiu ankiety przedmałżeńskiej niezbędny jest udział obojga narzeczonych.

bottom of page