top of page

Sakramenty

Sakramenty Nowego Testamentu zostały ustanowione przez Chrystusa; jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, uświęcenie i małżeństwo. Siedem sakramentów obejmuje wszystkie ważne etapy i momenty życia chrześcijanina; inicjują życie wiary chrześcijańskiej, wychowują ją, uzdrawiają i nadają jej misję. Istnieje nawet pewne podobieństwo pomiędzy etapami życia naturalnego i duchowego (por. KBK).

(wszystkie informacje przygotowane zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego)

Chrzest

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, wejściem do życia duchowego, bramą do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako dzieci Boże; stając się członkami Chrystusa, przyłączamy się do Kościoła jako uczestnicy jego misji: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i słowo.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią, są „sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego”, których jedność należy zachować. „Przez sakrament bierzmowania zostajemy w sposób doskonalszy zjednoczeni z Kościołem, oraz obdarzeni szczególną mocą Ducha Świętego i w ten sposób jako prawdziwi świadkowie Chrystusa mamy obowiązek  szerzenia i obrony wiary słowem i czynem” .”

Eucharystia

Sakrament Eucharystii należy do najważniejszych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to liturgiczna celebracja paschy Jezusa Chrystusa, podczas której – według wierzeń chrześcijan – wierni łączą się z Chrystusem poprzez przyjęcie Jego Ciała i Krwi.  

Sakrament eucharystii obok chrztu i bierzmowania stanowi główny z fundamentów całego życia chrześcijańskiego.

Pokuta i

pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania, zwany popularnie spowiedzią, jest sakramentem, w którym możemy uzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie wszystkich naszych grzechów (por. KKK 1422). 

Sakrament spowiedzi został ustanowiony przez Jezusa, który władzę odpuszczania grzechów dał Apostołom, a oni przekazali je kapłanom. Jezus powiedział do Apostołów: ‘Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane’ (por. KKK 1461-1462).

Namaszczenie chorych

„Przez święte namaszczenie chorych i modlitwy kapłanów cały Kościół zawierza chorych Panu cierpiącemu i uwielbionemu, aby złagodził ich cierpienia i zbawił; nawołuje ich nawet, aby dobrowolnie przyłączyli się do cierpienia i śmierci Chrystusa i w ten sposób przyczynili się do dobrobytu ludu Bożego”.

Kapłaństwo

Misja powierzona apostołom Chrystusa przez Sakrament Kapłaństwa trwa w Kościele aż do końca wieków; dlatego ten sakramentem jest sakramentem posługi apostolskiej. Obejmuje trzy stopnie: biskupstwo, kapłaństwo i diakonat. 

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza”

Church Candles

Sakramentalia i inne rodzaje celebracji liturgicznych

Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by sprawiały skutki duchowe, mocą modlitwy Kościoła. Jaki jest cel sakramentaliów? Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

bottom of page